วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

...กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษายินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกับสังคมศึกษาด้วยความยินดี...ขอให้มีความสุขนะครับ
ทำไม่ต้องเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม
.....กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม  การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  กาลเวลา  ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น  มีความอดทน  อดกลั้น   ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต  เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก